Industrier

Batteri

TermoLab arbetar med instrumentering och tekniker som med stor fördel kan användas för
utvärdering, forskning, utveckling m.m. av batterier samt deras beståndsdelar och
förpackningsmaterial. Termisk analys är ett viktigt verktyg inom batteri industrin.

Kabel

Kabel industrin omfattar flera olika typer av kablar där man tittar på olika delar och har olika syfte.
Felorsaksanalys kan vara en stor och viktig del inom detta område där man tar reda på varför olika
typer av haverier uppkommer samt har möjlighet att vidta åtgärder för att förhindra att det
återupprepas. Många kablar består av flera olika delar och material vilket gör det än mer viktigt att
ha kontroll på kompatibiliteten och kvaliteten.

Forensisk

När det gäller forensisk analys kan man med fördel använda sig av både termisk analys samt olika
typer av FT-IR tekniker för att identifiera olika substanser eller undersöka dem på olika sätt. Det kan
handla om identifiering av farliga substanser så som droger/läkemedel, explosiva ämnen eller andra
skadliga ämnen. Vid många fall av behöver man identifiera och jämföra exemeplvis fibrer, partiklar
eller små färgfragment för att härleda på olika sätt och använda som bevisning. Man kan titta i detalj
på olika typer av förfalskningar eller andra typer av dokument. Man kan i detalj under vissa
förhållanden studera fingeravtryck för spår av ämnen som kan användas som bevismaterial.
TermoLab har möjlighet att undersöka och identifiera mycket små material och ämnen i µm storlek
med hjälp av FT-IR mikroskopering. Vi har även möjlighet att väldigt snabbt göra en identifiering av
exempelvis droger och andra typer av substanser.

Livsmedel

Livsmedel är ett stort område där man har stor nytta av just termisk analytiska tekniker för olika
typer av undersökningar. Med DSC kan man med fördel titta på olika fetter och oljor. Man kan
karaktärisera godis, stärkelse, choklad, mjöl och andra typer av pulver och ingredienser. Upptagning
och avgivning av fukt samt lagringsbetingelser och hållbarhet är viktiga frågeställningar inom detta
område. Här kommer också frågeställningar om förpackningar.

Däck

Gummi som används för tillverkning av däck är en komplex blandning av flera bas-polymerer,
mjukgörare, kimrök och organiska fyllmedel. Vilken typ av ämnen och deras halter i denna ytterst
komplexa bladning har avgörande betydelser för vilka egenskaper det slutliga däcket får. Därför är
det viktigt att ha kontroll över blandningens komposition och struktur för bästa resultat. Man kan
också undersöka om vulkningen är tillräcklig så att en stabil struktur finns. Man kan undersöka de
råmaterial som man använder för tillverkning av däck och man kan utföra felanalyser om däck inte
skulle ha förväntade egenskaper, spricka eller haverera. TermoLab hjälper till med kontinuerliga
kompositionstester på både färdiga däck och råmaterial. Vi stödjer även forskning och utveckling
inom detta område.

Bygg

Byggnadsmaterial kan innefatta en hel del olika delar både oorganiska och organiska. Här är det
mycket viktigt med rätt kvalitet och komposition för att delar och byggnader ska hålla så länge som
möjligt. Rätt egenskaper på betong och cement. Vilken leverantör ska man välja och hur stora är
skillnaderna i kompositioner. Motiverar ett högre pris kvalitetsförbättringar. Det finns många frågor
som man vill undersöka och få svar på. Gips och cement är andra material som kan variera i kvalitet.
Man kanske har haft byggnadsmaterial stående en längre tid och vill veta om de fortfarande är ok att
använda. Organiska kontruktionsmaterial såsom lim, olika förseglingar, färg, tak plattor eller övriga
polymera material kan med stor fördel undersökas beroende på vilka frågeställningar som finns. Med
hjälp av termisk anaytiska metoder kan väldigt mycket information tas fram och även identifiering av
okända ämnen med hjälp av FT-IR tekniker.

Polymer

Det kanske absolut viktigaste området för termisk analys är polymerer av olika slag. Polymerers
uppbyggnad struktur och egenskaper gör att man kan studera dem på oändligt många olika sätt för
att karaktärisera olika egenskaper, nedbrytning, kontaminering, processer m.m.

Gummi

Gummi eller elastomerer är polymera material som har många viktiga egenskaper som måste kännas
till vid användning. Många elastomerer sväller i kombination med olika kemikalier och man behöver
ofta verifiera att detta inte blir problematiskt för den applikation där de används. Vidare kan många
elastomerer påverka andra material negativt och ge upphov till felande produkter. Material
kompatibilitet är därför viktigt att titta på. Temperatur och miljö samt kemikalier är viktiga delar som
behöver tittas på inför en viss applikation. Vidare består många elastomerer av komplexa
blandningar där de ingående komponenternas andelar är viktiga att fastställa. Man kan även behöva
optimera processer såsom vulkanisering och avgasning av flyktiga ämnen.

Elektronik

Inom elektronik finns många applikationer och undersökningar som behöver utföras av exempelvis
kretskort, lödtenn m.m. Det är extremt viktigt att undvika kontamineringar och om sådana
förekommer att man identifierar för att kunna åtgärda. Här kan man med fördel införa
kvalitetskontroller av de olika material som man använder. Eftersom elektroniska produkter ofta
håller en högre temperatur är det viktigt att ta reda på hur de olika polymera materialen fungerar
och beteer sig i dessa temperaturer för att undvika problem. Undersökningar av andra elektroniska
komponenter.

Medicinsk teknik

Medicinsk tekniska produkter måste hålla hög kvalitet och får inte påverkas negativt i den miljö där
de kommer användas. De får inte ge ifrån sig toxiska substanser eller på andra sätt påverka patienter
eller komponenter i omgivningen. Kvaliteten på de material man använder ska vara hög. Uppföljning
är viktig samt att förekommande problem snabbt utreds och åtgärdas. Inom detta område har vi
omfattande kunskaper och kan ge råd och hjälpa till med tester och upplägg av studier.
Kontamineringar och främmande ämnen är extremt viktiga att identifiera och följas upp.

Hygien

Inom kosmetiska industrin kan man göra undersökningar av exempelvis läppstift för att se hur de
påverkas av värme. Man kan undersöka hur hår påverkas av olika formuleringar av produkter.
Hudprodukter har komplexa innehåll av oljor m.m. där man kan titta på hur de beteer sig i olika
temperaturer. Hållbarhetsstudier kan undersökas. Vid vilka temperaturer stelnar respektive smälter
produkter som kokosolja, smink etc.

Trä

Trä och biomaterial är uppbyggt av tre huvudbeståndsdelar – cellulosa, hemicellulosa och lignin.
Förhållandet mellan dessa tre bestämmer vilka egenskaper materialet har. Genom att använda
termisk analys kan man lätt få fram en uppfattning av fördelningen mellan dessa ämnen samt även
vilken askhalt och vattenhalt som finns. En vanlig fördelning ligger på 40-50% cellulosa, 20-30%
hemicellulosa och 20-30% lignin.

Läkemedel

Hur ser upptag och avgivning av fukt ut för ett visst läkemedel. Hur påverkas ett läkemedel vid olika
temperaturer och hur ser hållbarheten ut generellt. Karaktärisering av polymorfa läkemedel eller
läkemedel i hydrat form. Bestämning av smältpunkter, kristallinitet och renhet av substanser är
viktiga. Här kommer också många frågor kring förpackningar och olika typer av lösningar. Man kan
även studera interaktion av olika ingredienser i en fomulering.

Fordon

Fordonsindustrin är en stor konsument av polymera material. Många av dessa befinner sig i en
väldigt utsatt miljö i form av höga temperaturer, vibrationer och kemikalier. Därmed måste
materialen ha en hög kvalitet samt att man använder ”rätt material på rätt plats”. Inom detta
område förekommer en hög andel problem som på ett effektivt sätt måste identifieras och hanteras
för att kunna undvikas i framtiden. Det är viktigt att känna till materialens oilka svagheter för att
undvika problem. Vidare hjälper TermoLab till med många frågeställningar kring material och deras
resistens i olika miljöer. Kvalitetskontroller kan också vara en stor och viktig del.

Vägfärg

Termoplast färg för väg applikation är en komplex matris där ingående materialens balans av kemiska
och fysikaliska egenskaper starkt påverkar kvaliteten. Prestandan hos den färdiga vägfärgen är väldigt
beroende av alla komponenter. Komponenterna påverkar även varandra. TermoLab hjälper till med
undersökningar inom detta område.

Natur/Miljö

Det finns även applikationer för att undersöka olika typer av biomaterial, jord och andra växtdelar. Vi
har även möjlighet att titta efter mikroplaster för storlek och identifiering. Mängden organiskt kontra
oorganiskt material kan vara viktigt att ta reda på. Metoder för att titta på olika ämnen i exempelvis
torkat hö/gräs/halm kan utvecklas.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss via formuläret