Termomekanisk analysis (TMA)

Termomekanisk analys (TMA)

Med Termomekanisk analys (TMA) undersöker man materialens egenskaper vid olika temperaturer och tider när man samtidigt applicerar ett tryck. Viskoelastiska material kan få förändringar i volym som står i förhållande till krympning, expandering, svällning och uppmjukning. Instrumentet utför mätningen genom att en kraft (F) läggs på materialet samtidigt som temperaturen förändras varvid instrumentet registrerar den förändring i längd (Δl) som uppträder. Nedan följer några exempel på information som man får fram med hjälp av termomekanisk analys av material.

 

Differentiell Svepkalorimetri (DSC)

Glasövergång

Glasövergångar hos material kan studeras med termomekanisk analys eftersom det är den punkt där materialet övergår från mjukt till hårt eller vice versa. Med TMA kan man bestämma glasövergången hos material med stor andel fyllmedel vilket annars kan vara svårt med DSC.

 
 
 

Värmeutvidgningskoefficient

Värmeutvidgningskoefficineten kan vara viktig att känna till beroende på vad ett material ska användas till.

 
 

Skillnader i uppmjukningstemperatur

Skillnader i den temperatur där ett material mjukas upp kan studeras efter påverkan av en process eller åldring.

 
 
 

Krypbeteende hos elastomera material

Kypbeteendet hos elastomera material är många gånger en egenskap som behöver undersökas. Speciellt när det gäller elastomerer som ska användas för olika typer av tätningar. En bra tätning bör uppvisa så lågt visköst flöde som möjligt.

 
 

Termisk stabilitet

Den termiska stabiliteten kan utvärderas för olika material med hjälp av TMA. Man kan titta på exempelvis kretskort som ska ha bra stabilitet mot värme och även isolerande täcklack för exempelvis elektronik detaljer som också bör vara termiskt stabila.

 
 
 

Gelningstider

Komponenter som härdas genom en reaktion till sin form når efter en viss tid den så kallade gelningen. Efter denna kan materialet inte längre formas och därför är det viktigt att ha koll på denna tid före vilken man kan bearbeta sitt material. Denna kan mätas med hjälp av TMA.

 
 
 
 

Krympning

TMA är ett bra instrument för att mäta krympning av olika material exempelvis plastfilmer. Här kan man även bedömma materialens anisotropiska beteende.

 
 
 
 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss via formuläret